Dagordning för årsmötet

Uppdaterad 2023-01-17: Verksamhetsberättelse för 2023 finns nu länkad längst ned i dagordningen.

Uppdaterad 2023-01-26:

Revisionsberättelse och räkenskaper finns nu länkade längst ned i dagordningen.

 1. Mötet öppnas.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Upprop av anmälda klubbdelegater.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt vid behov
  rösträknare.
 8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 9. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Val av:
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år,
  b) Tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
  c) Behövligt antal suppleanter i styrelsen för en tid av ett år,
  d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år (som revisor eller suppleant får ej styrelseledamot
  utses),
  e) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
  sammankallande (ledamöterna bör utgöras av en representant från respektive region
  Norr/Syd/Väst/Öst).
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötet avslutas