Välkommen på årsmöteshelg

Välkommen till Göteborg!

Datum: 28-29/1 2023
Plats: Göteborg
Anmälan: info@sfsu.nu
Märk mailet med ”Årsmöte”

Lördagen startar igång klockan 10.00 och pågår till cirkus klockan 16.00. Det kommer att bjudas på spännande workshop, inbjudna gäster samt samkväm. Söndagen ses vi klockan 10.00 och viger dagen helt åt årsmötet. Vi beräknar att vara färdiga cirkus klockan 13.00.

För att delta och ha rösträtt på mötet behöver ni betala medlemskapet för 2022 innan detta år är slut. Medlemsavgiften baseras på antalet medlemmar i er förening.

1-500 medlemmar: 300kr
501-1000 medlemmar: 600kr
Över 1000 medlemmar: 900kr

Betalning sker på följande sätt: Bankgiro: 5075-7400 Märk betalning med medlemsföreningens namn och antalet medlemmar. Maila info@sfsu.nu efter inbetalt medlemskap och skriv där i kontaktuppgifter till er kontaktperson.

Dagordning:
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av mötesordförande samt sekreterare för mötet.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val till styrelsen.
a) Ordförande för en tid av 1år
b) Kassör för en tid av 2år
c) Ledamöter för en tid av 2år
d) Suppleanter för en tid av 1år
12. Val av två revisorer.
13. Val av valberedning.
14. Behandling av eventuella motioner.
15. Mötet avslutas.

Varmt välkomna!

/Styrelsen SFSU