Föreningsdemokratins ordlista

Är det svårt att veta vad orden betyder inom föreningsdemokratin?  Spara då denna ordlista.

A

Acklamation

är när mötet säger ja till de förslag som förts fram under diskussionen. Omröstning sker med ja-rop.

Adjungera

är att tillfälligt knyta en sakkunnig till en styrelse eller till annat motsvarande uppdrag.

Agenda

dagordning, program.

Ajournera

betyder att ta en paus i mötet.

Allians

ett förbund eller överenskommelse mellan olika parter.

Allmännyttig

öppen, gemensam för alla.

Ansökan

en begäran eller förfrågan om någonting, oftast skriftlig.

Anteckning i protokollet

kan begäras av sammanträdesdeltagare, som vill markera en uppfattning eller få sin åsikt i en viss fråga nedtecknad. Exempel när man reserverar sig mot ett beslut.

Arbetsordning

bestämmer i vilken ordning mötet skall genomföras.

Arkiv

en dokumentsamling, där man kan spara t.ex. protokoll och andra handlingar.

Arkivera

att på ett strukturerat sätt spara olika dokument över flera år eller för framtiden.

Arrangemang

tillställning eller evenemang som kan vara publikt.

Attest

ett intyg om någons riktighet eller behörighet.

Attestera

intyga, godkänna utbetalning.

Attesträtt

innebär att föreningens styrelse ger ett skriftligt intyg till någon/några som ges rätt att utföra ekonomiska transaktioner.

Avslag

att säga nej till ett förslag, proposition, motion.

Avslagsyrkande

är att föreslå mötet att säga nej till ett förslag.

Avtal

överenskommelse mellan två eller fler parter, oftast skriftlig.

 B

Balansräkning

visar i sammandrag en förenings samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen.

Begära ordet

någon som vill prata på ett möte begär ordet.

Beredning

förberedelser av ett ärende.

Beslut, majoritets

det förslag som har mer än hälften av rösterna.

Beslutsförhet

ett minsta antal deltagare måste vara med på ett möte för att det ska få besluta.

Beslutsmässig

när ett möte uppfyller stadgarnas krav för att fatta beslut.

Beslutsordning

är den turordning i vilka förslagen läggs fram för mötet när man ska fatta beslut.

Beslutsprotokoll

innehåller fattade beslut men ej diskussionerna som förekommit.

Beslutsrätt

rätten att vara med och besluta på möten.

Besvär

överklagande av beslut.

Bifall

att säga ja till ett förslag.

Bokföra

ordna och kontera (registrera) ekonomiska händelser på olika bokföringskonton.

Bokföringsorder

ett dokument som upprättas när det saknas en verifikation för en ekonomisk händelse eller vid ombokningar.

Bokslut

ekonomisk sammanställning med balansräkning och resultaträkning.

Bordläggning

innebär att man skjuter upp beslutet till ett senare tillfälle. Exempelvis för att få mer information.

Budget

en ekonomisk handlingsplan för inkomster och utgifter under en viss period.

 D

Dagordning

en lista över de frågor och ärenden som ska behandlas på ett möte och i vilken ordning de ska tas upp.

Debitera

påföra någon en kostnad för något eller skriva ett belopp på bokföringskontos vänstra sida, dess debetsida.

Delegera

överlåta rätten till någon att utreda eller besluta i något ärende.

Delegering

innebär att årsmötet eller styrelsen ber en person eller grupp att ansvara eller arbeta med en viss fråga.

Distrikt

en del av en organisation, oftast ett geografiskt område.

Dokumentation

nedteckning av något som har hänt.

E

Ekonomisk berättelse/redovisning

en redogörelse för de ekonomiska händelserna i en förening.

Ekonomisk förening

en ekonomisk förening ska främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet. Den ekonomiska föreningen skall registreras av Bolagsverket.

Enhälligt beslut

blir det då alla röstar på samma förslag.

Enkel majoritet

mer än hälften av rösterna.

Extra styrelsemöte

ett styrelsemöte som från start inte var planerat utan insatt på grund av att en speciell händelse eller viss fråga har dykt upp.

Extramöte

ett möte insatt på grund av att en speciell händelse eller viss fråga har dykt upp.

 F

Firmatecknare

den person som ensam eller tillsammans med annan i föreningen är behörig att teckna föreningens firma, t.ex. att betala räkningar eller ingå avtal. Kan regleras i föreningens stadgar.

Flersektionsförening

en förening som är uppdelad i olika verksamhetsområden och som ofta är indelade i olika beslutsfattande parter.

Fond

ett ekonomiskt kapital som är tillägnat ett specifikt ändamål.

Frivillig

brukar förklaras som en person som frivilligt och oavlönat väljer att engagera sig i föreningar.

Fullmakt

ett juridiskt begrepp som innebär rätten att företräda en annan part.

Fyllnadsval

val av ersättare för den som lämnat ett uppdrag.

Förbund

ett förbund brukar avse en rikstäckande förening som har lokala och regionala föreningar anslutna till sig.

Föreningsfrihet

en grundläggande fri- och rättighet att bli medlem och verka i en förening.

Föreningsråd

en samarbetsorganisation för föreningar.

Föreningsstämma

medlemsmöte där alla medlemmar i föreningen får möjlighet att delta, t.ex. årsmöte.

Förslagsrätt

rätten att ställa förslag vid möten.

Försöksvotering

brukar man pröva när någon begärt votering. Då prövas styrkeförhållandena mellan förslagen genom handuppräckning. Ordförande förklarar hur han/hon uppfattat mötets mening. Tycker man att ordförandes uppfattning är fel, begär man rösträkning.

Förtroendevald

en person som av föreningens medlemmar fått ett uppdrag för föreningen, t.ex. ledamöter i styrelsen.

Förvaltningsberättelse

en sammanställning av året som gått i föreningen.

 G

Grundbokföring

där föreningens ekonomiska händelser presenteras i verifikationsnummerordning (kronologisk).

 H

Handkassa

en kassa med kontanter.

Handlingsplan

en strategi med konkreta åtgärder för hur ett mål ska uppnås.

Hedersmedlem

i vissa föreningar utses personer som har gjort en betydande insats för föreningen eller dess ändamål till hedersmedlem.

Hedersordförande

en titel som kan ges till en person som länge varit ordförande eller som utfört viktiga uppgifter i föreningen.

Huvudbokföring

innebär att man lägger upp redovisningen systematiskt (enl. kontoplan), så att man får en översikt över företagets ekonomiska ställning och resultat. I ett datorbokföringsprogram görs grund- och huvudbokföringen samtidigt.

Huvudman

den organisation eller myndighet som är ytterst ansvarig i en fråga eller i ett ärende. Kan också användas i betydelsen uppdragsgivare.

 I

Idéburen sektor

den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar.

Ideell förening

det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

Ideella föreningar kan indelas i tre kategorier:

  • En förening med ett allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet
  • En förening med allmännyttigt ändamål med ekonomiskt inriktad verksamhet
  • En förening med syfte att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen men

genom ideell verksamhet

Eftersom ideella föreningar inte har samma skyldigheter att betala skatt som en ekonomisk förening har Skatteverket tagit fram fyra krav som definierar en allmännyttig ideell förening. Läs mer på www.skatteverket.se

Ideell förening kan kallas förening, sällskap, organisation, samorganisation, klubb, krets, förbund, distrikt, kår, avdelning.

Idrottsförening

en förening som bedriver idrottsverksamhet och som vanligtvis är ansluten till Riksidrottsförbundet, RF.

Informellt lärande

kunskapsförmedling och lärande utanför formell utbildning. Används ibland synonymt med livslångt lärande.

Interimsstyrelse

en tillfällig styrelse i väntan på, en av medlemmarna på årsmöte, vald styrelse.

Intäkt

en inkomst som är periodiserad, dvs. inkomst som hänförts till den period den intjänats. Intäkter som hör till den ideella verksamheten är t.ex. medlemsavgifter, gåvor och bidrag.

Inventarier

anläggningstillgångar (t.ex. maskiner, byggnader, datorer) som har en förväntad ekonomisk livslängd på mer än 3 år. Bokfört värde upp till 5000 kr skall skrivas av direkt. Inventarier av mindre värde upp till ett halvt prisbasbelopp kan skrivas av direkt.

 J

Juridisk person

organisation som har egen rättskapacitet t.ex. föreningar.

Justera

justerarna kontrollerar så att protokollets innehåll stämmer med mötet. Det skall tydligt framgå vem som har justerat ett protokoll.

Jäv

tvivel om att någon har svårigheter att vara opartisk, t.ex. i frågor som berör den enskilde personen eller någon som är nära personen.

K

Kallelse

ett brev eller anslag som kallar till ett möte.

Kansli

kontor där personer arbetar för föreningen.

Kassa

en förenings bokförda kontanta medel.

Kassabok

hjälpmedel för enklare bokföring av kontanta in- och utbetalningar.

Kassör

ansvarar för att det finns kvitton på alla föreningens utgifter och inkomster, kan arbeta med den löpande bokföringen, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor, har ansvar för att skriva förslag till budget, bokföra och göra bokslut.

Klubb

annat ord för förening.

Kommitté

en grupp av personer som har fått i uppdrag och ansvar för arbete med en viss fråga.

Konstituera

fördela uppdrag inom styrelsen. T.ex. efter årsmöte.

Konsulent

en anställd i föreningen brukar kallas konsulent. Kan också förklaras som en person man kan be om råd eller hjälp.

Kontoplan

en förteckning (plan) över de konton en förening använder inom bokföringen.

Kostnad

utgift som är hänförd till en viss period (periodiserad).

Kostnadsföras

det tillfälle när man betalar eller får betalt.

Kredit

ett lån eller anstånd med betalning eller den högra sidan på ett bokföringskonto.

Krets

en del av en förening. Ofta avser en krets ett geografiskt område.

Kvalificerad majoritet

när stadgarna kräver mer än hälften av rösterna för att ett beslut ska gälla.

Kår

kan avse en samling av personer inom ett visst yrke eller intresse. Ofta en lokalavdelning.

 L

Ledamot

ett uppdrag som oftast tilldelas genom val.

Ledare

en person som leder en grupp.

Lekmannarevisor

person i en ideell förening som ej har krav på sig att vara utbildad, men bör ha kunskap som krävs för det uppdrag som ska utföras.

Likviditetsbudget

är budget för penningflödet i en förening. Likviditetsbudgeten används för att få översikt över kassan och därigenom kunna planera kommande in och utbetalningar.

Lottning

brukar användas vid val när röstresultatet med eller utan votering (rösträkning) blir oavgjort.

 M

Mandat

tilldelad befogenhet att representera föreningens namn.

Mandatperiod

den tidsperiod som en person har valts till ett uppdrag i föreningen.

Matrikel

medlemsförteckning.

Medlem

en person som är med i en förening. Medlemskap i ideella föreningar kännetecknas av frivillighet och möjlighet till inflytande.

Medlemsförteckning/register

Sammanställning av föreningens medlemmars kontaktuppgifter.

Medlemsmöte

ett möte där alla medlemmar i föreningen får möjlighet att delta, kan regleras i stadgan.

Minnesanteckningar

ett mindre formellt protokoll.

Missiv

ett följebrev till en handling.

Misstroendevotum

ett beslut eller en omröstning som visar ett misstroende mot en styrelse, ledamot eller ordförande.

Motioner

är de skriftliga förslag som kommit in från medlemmarna i olika sakfrågor t.ex. till årsmöte.

Mötesfrihet

grundlagsskyddad rättighet att fritt mötas i olika sammanhang.

Mötesordförande

en person som har valts till att leda mötet objektivt och opartiskt.

 N

Namnupprop

närvaroregistrering, används t.ex. vid årsmöte.

Negativ föreningsrätt

en rättighet att slippa vara medlem i en förening eller organisation.

Nominera

utse en kandidat som står till förfogande vid personval.

Normalstadgar

en mall över hur stadgar kan eller bör vara utformade.

Närvarorätt

rätt att vara närvarande vid ett möte eller sammanträde.

 O

Offentlighetsprincipen

enligt grundlag blir handlingar som är inlämnade till myndigheter allmänna. Det innebär att alla har rätt att ta del av dem. Offentlighetsprincipen är till för att allmänheten ska ha insyn i och kunna utöva kontroll över myndigheternas agerande.

Ombud

person som representerar en annan person eller grupp.

Omval

att återvälja någon till en uppgift.

Ordet är fritt

innebär att det är fritt för mötesdeltagare att begära ordet för att uttrycka sin åsikt i en fråga eller ärende. Det är mötesordförande som förklarar ordet fritt.

Ordförande, styrelsens

en person som på årsmötet har valts av medlemmarna för att leda styrelsens arbete.

Ordningsfråga

ärende som kan tas upp när som helst under ett möte, t.ex. för att lämna sakupplysning eller anmärka på ordförandens sätt att leda mötet.

Organisationsnummer

kan liknas vid ett personnummer för en juridisk person. En förening kan ansöka hos Skatteverket om organisationsnummer.

 P

Paragraf

innebär ett numrerat avsnitt i ett protokoll och brukar förkortas såhär: §

Paraplyorganisation

en organisation som har föreningar eller andra juridiska personer som medlemmar. Benämns ibland som metaorganisation.

Periodisering

fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnader) respektive då prestationen utförts (intäkter).

Policy

kan liknas vid riktlinje. Föreningar väljer många gånger att anta policy för sin verksamhet. Ett exempel kan vara ”idrott fritt från doping”

Presidium

består av valda funktionärer som ska leda mötet (mötesordförande och mötessekreterare).

Projekt

ett avgränsat arbete som sker under en viss period.

Proposition

förslag, som ordföranden ställer. Det ska kunna besvaras med ja eller nej.

Propositionsordningen

föreslås av mötesordförande och innebär att denne talar om hur beslutsfattandet ska gå till. Mötet ska därefter godkänna propositionsordningen.

Protokoll

en skriftlig redogörelse för ett möte som vanligtvis görs av sekreteraren.

R

Relativ majoritet

får det förslag som får flest röster – även om det är mindre än hälften av rösterna.

Remiss

innebär att en fråga lämnas över till, exempelvis styrelsen, för att de ska yttra sig och säga vad de tycker. Man kan också remittera frågan till andra grupper.

Reservation

en person har under mötet rätt att muntligen eller skriftligen reservera sig för ett beslut om denna ogillar detta.

Resultaträkning

redovisning från styrelsen: visar en viss tidsperiods intäkter och kostnader.

Resurs

en tillgång av något slag, allt ifrån arbetskraft, varumärke till råvaror.

Revisionsberättelse

revisionernas skriftliga berättelse över sin granskning av hur styrelsen skött ekonomi och verksamheten under året.

Revisor/revision

person vars uppgift är att granska hur styrelsen sköter den ekonomiska redovisningen och att styrelsen verkställer de beslut de tar i en förening. Stora föreningar eller vissa projekt kan ställa krav på auktoriserad eller godkänd revisor.

Räkenskapsår

är den period som en verksamhets eller rörelses bokföring omfattar och som avslutas med ett bokslut och en årsredovisning.

Röstlängd

en lista över dem som får rösta på ett möte.

Rösträknare

en eller flera personer som på möten vid votering, räknar rösterna.

Rösträtt

rätt att genom röstning delta i beslut.

Röstsedel

papper, som används vid sluten omröstning.

 S

Sammankallande

en person som har till uppdrag att sammankalla till möte i en förening.

Samorganisation

en organisation som samlar föreningar och enskilda för att verka för en viss fråga.

Samråd

möte för samarbete och diskussion i en viss fråga.

Samverkan

samarbete mellan olika aktörer för ett gemensamt mål.

Sekreterare

person som har till huvuduppgift att skriva protokoll på ett möte.

Sektion

innebär en avdelning i en större förening, vanligt inom idrotten.

Sponsring

ett affärsmässigt avtal mellan t.ex. en ideell förening och ett företag.

Stadgar

kan förklaras som föreningens regelverk där föreningens namn, ändamål, säte och hur beslutsprocessen ser ut ska framgå.

Stiftelse

en typ av juridisk person som till skillnad från föreningar och bolag inte har medlemmar och heller ingen ägare.

Stipendium

en gåva eller bidrag, ofta ekonomisk, till en person eller organisation.

Streck i debatten

kan begäras när som helst under mötet. Bifalls det, får ingen mer sätta upp sig på talarlistan, utöver de som anmäler sig omedelbart.

Styrelse

grupp, valda av medlemmarna, som fattar viktiga beslut inom förening.

Styrelseledamot

medlem i en styrelse.

Stämma

ett annat ord för årsmöte.

Suppleant

ersättare eller ställföreträdare för ordinarie ledamot.

Säte

plats eller ort. Föreningen kan t.ex. ha sitt säte i Härnösand.

 T

Talarlista

lista över talare och vilken ordning de begärt ordet.

Tidsbegränsning

innebär att varje talare bara får prata ett visst antal minuter. Kan införas när som helst under mötet.

Tilläggsförslag

innebär att man föreslår ett tillägg till ett redan väckt förslag.

 U

Utfall

resultatet av t.ex. en omröstning.

Utgift

tidpunkten när man köper (anskaffar) något. När föreningen har anskaffat en resurs.

Utslagsröst

ordförandes rätt att fälla avgörande vid lika röstetal i omröstning.

 V

Valbar

en person som enligt stadgarna kan bli vald till ett uppdrag i föreningen.

Valberedning

en grupp personer som fått i uppgift att föreslå kandidater till poster och uppdrag.

Validering

en värdering av kunskaper och erfarenheter.

Verifiera

kontrollera, intyga.

Verifikation

ett dokument som visar en ekonomisk händelse i bokföringen som t.ex. faktura, kvitto. Verifikationerna sätts in i räkenskaperna (t.ex. pärmar) och visar att varje bokförd post grundar sig på en verklig ekonomisk händelse.

Verksamhetsberättelse

se årsberättelse.

Verksamhetsplan

en av årsmötet beslutad plan för hur föreningen ska arbeta det kommande verksamhetsåret.

Vetorätt

möjlighet att stoppa förslag oberoende av majoritetsförhållande.

Vice ordförande

är ersättare för styrelsens ordförande.

Vidimera

bevittna, bekräfta, intyga.

Volontär

en person som frivilligt engagerar sig för allmännyttigt ändamål. Begreppet används särskilt för ideella krafter.

Votering

betyder omröstning, exempelvis handuppräckning eller med röstsedlar om det handlar om personval.

Vänskapsförening

en förening som en organisation har startat ett samarbete och utbyte med.

 Y

Yrkande

förslag till beslut.

Yrkande, avslags

ett förslag som syftar till att avslå, att säga nej, till ett annat förslag.

Yrkande, bifalls

ett förslag som syftar till att bifalla, säga ja, till ett förslag.

Yttranderätt

rätt att få yttra sig i en fråga eller i ett ärende på ett möte. Oftast har alla mötesdeltagare denna rätt.

 

rsberättelse

en skriftlig redogörelse som beskriver vad som har hänt och hur det har gått i en verksamhet/förening under det gångna året.

Årsbokslut/Årsredovisning

betyder att den löpande bokföringen avslutas för aktuellt räkenskapsår. Den sammanställda informationen redovisas i en balans- och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår.

Årsmöte

årsstämma, föreningsstämma. Föreningens högsta beslutande organ. Möte då föreningens verksamhet granskas. Ett möte som hålls en gång per år.

terremiss

innebär att mötet tycker att ärendet bör utredas ytterligare. Ärendet kan till exempel skickas tillbaka till styrelsen.