Välkomna till Jönköping

Vi bjuder in till årsmöte söndagen den 16’e januari i Jönköping.

Årsmöteshelgen drar igång på lördagen runt lunch. Då kommer vi att köra workshops om viktiga aktuella ämnen. Under kvällen blir det gemensamt samkväm på lokal.

Vi har fått till en bra deal med hotell, som vi kommer att lägga upp här snart.

Inför årsmötet kommer valberedningens förslag att läggas ut här. Vi kommer även att publicera övriga årsmöteshandlingar, så håll utkik här inför mötet.

Anmäl dig till årsmöteshelgen här.

Här följer dagordning för årsmötet:

1. Ordförande öppnar mötet.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Mötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av mötesordförande samt sekreterare för mötet.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val till styrelsen.
a) Ordförande för en tid av 1år
b) Kassör för en tid av 2år
c) Ledamöter för en tid av 2år
d) Suppleanter för en tid av 1år
12. Val av två revisorer.
13. Val av valberedning.
14. Behandling av eventuella motioner.
15. Mötet avslutas

Välkomna!