Polisen sekretessbelägger bakgrunden till vårens angrepp mot svensk fotboll

”Polismyndigheten har ett stort fokus på att marknadsföra sitt eget varumärke. Det har medfört att grundläggande principer i regeringsformen hamnat i skymundan, såsom vikten av att iaktta opartiskhet och saklighet. En ovilja att lämna ut innehållet i allmänna handlingar som riskerar att påverka polisens varumärke negativt kan ses som en följd av detta och leder inte bara till att offentlighetsprincipen sätts ur spel. Det får också indirekt en negativ inverkan på möjligheterna att svensk polis utvecklas på ett önskvärt sätt genom att polisen vidtar skenaktiviteter.”

Så skriver Stefan Holgersson, polis och lektor vid Linköpings Universitet, i studien Ursäkta, vi är faktiskt Polisen och vi står över lagen!

Det problematiska i Polisens ovilja att lämna ut allmänna handlingar är något vi själva fått erfara. Med anledning av vårens hårda angrepp mot Svensk fotboll från Polisens sida – med intima visitationer, upptrappad våldsutövning och hot om att svensk fotboll i framtiden ska spelas utan publik – har vi sökt Polismyndigheten. Detta i jakt på svar kring vem eller vilka som beslutat att gå i motsatt riktning mot all etablerad forskning samt hur dessa resonerat.

Vår önskan om dialog och delaktighet i fotbolls- och supporterrelaterade frågor har inte hörsammats. I brist på dialog har vi begärt ut protokoll från samtliga möten med Polismyndighetens nationella idrottsråd, i syfte att därigenom härleda hur man resonerat för att komma fram till dessa starkt repressiva och farliga åtgärder.

På vår förfrågan om att få reda på vilka som sitter i det Nationella Idrottsrådet och få bakgrund och motivering till de beslut dessa fattat har vi fått till svar att all information rörande det Nationella Idrottsrådet är belagd med sekretess. Detta med anledning av att det råder ”en upprörd stämning från delar av allmänheten mot Polismyndigheten”.

Vår åsikt är klar. Att myndighetsbeslut ifrågasätts av allmänheten utgör inte skäl att sekretessbelägga av vem eller efter vilka överväganden beslutet fattats. Faktum är att vi är av motsatt uppfattning. Att ett beslut ifrågasätts är i stället anledning att vara särskilt tydlig med hur det fattats och hur man tänkt, för trovärdighet och legitimitet.

Vi arbetar nu med att överklaga beslutet. Om du har erfarenhet av att skriva överklaganden av denna typ är vi därför mycket tacksamma för hjälp. Vi nås på info@sfsu.nu.