Remissvar gällande lagförslaget om maskeringsförbud

Styrelsen för Svenska Fotbollssupporterunionen

Svenska Fotbollsupporterunionen har som remissinstans givits möjlighet att lämna remissvar till regeringens förslag om lagstadgat maskeringsförbud vid idrottsevenemang. SFSU var remissinstans även då dåvarande regering genom justitieminister Beatrice Ask år 2014 lämnade förslag om lagstadgat maskeringsförbud (»Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Ds 2014:44«). Vår inställning har inte ändrats nämnvärt under de två år som passerat, nedan finner ni det remissvar som SFSU skickat in till justitiedepartementet.

SFSU anser fortfarande att samma lagar ska vara gällande i hela samhället i så hög utsträckning som möjligt samt att särlagar endast gällande vid idrottsevenemang bör undvikas i högsta möjliga mån.

De skillnader från regeringen Reinfeldts förslag som kan utläsas i detta är främst två:

  1. Förbudet gäller i 2014 års förslag person som helt eller delvis döljer i ansiktet på sätt som försvårar identifikation om personen ensam eller tillsammans med annan genom uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör omedelbar fara för denna. I 2016 års förslag har förbehållet om att personen ska störa allmän ordning eller utgöra fara för denna tagits bort och förbudet mot maskering skulle enligt detta vara gällande mot samtliga som helt eller delvis döljer ansiktet på vis som försvårar identifikation oavsett dennes aktivitet.
  1. I 2016 års förslag lämnas utökade undantag till förbudet. Där endast religiösa skäl angavs som undantagsgrundande i 2014 års förslag anges i 2016 års förslag även att den som har skäl för att täcka ansiktet i tjänsten eller för idrottsarrangemangets genomförande, täcker ansiktet till följd av väderförhållanden, hälsoskäl eller på grund av övriga omständigheter där det är att anse som befogat är undantagen från förbudet.

Utgångspunkt för redogörelse av SFSU:s inställning till förslaget kan tas i följande citat från promemorians avsnitt 5. 1.

“En annan utgångspunkt för förbudets utformning är att kriminaliseringen inte ska sträcka sig längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med förbudet, nämligen att upprätthålla den allmänna säkerheten på idrottsanläggningar.”

Den fråga vi måste ställa oss är om förbudet överhuvudtaget kommer att fylla detta uppsatta syfte. Vår bestämda övertygelse är att så inte vore fallet. Lagändringen är enligt promemorian ämnad att fungera preventivt. Detta dels genom att lämna polis möjlighet att ingripa på läktare innan ordningsstörning inträffat och dels genom att via kriminalisering avskräcka de som idag maskerar sig från fotbollsläktare från att så göra. SFSU tror inte att ett förbud skulle nå något av dessa preventiva effekter.

Polis är idag av behovs- och proportionalitetsprinciperna hindrade från att ingripa på fullsatta läktare vid användning av pyroteknik. Detta är, som promemorian redogör för, i sin ordning då de brott som begås är ringa och riskerna med ett polisiärt ingripande i en tätt packad folkmassa stora. Polis har på grund av samma principer följaktligen heller ingen möjlighet att ingripa vid brott mot ett eventuellt maskeringsförbud. Det föreslagna förbudet vore därför ur detta hänseende tandlöst.

Gällande de avskräckande effekterna av ett eventuellt maskeringsförbud är det liksom 2014 vår starka åsikt att de som idag gör sig skyldiga till brott på bötesnivå inte kommer att avskräckas av att göra sig skyldiga till ytterligare ett ringa brott. För att citera oss själva från 2014 års remissvar:

“Om en person nu ska begå ett lagbrott – varför skulle denne då avstå ett annat, mindre grovt – lagbrott, i detta fall maskering? Dessutom avstå ett brott som med största sannolikhet innebär att man kommer undan med det andra brottet?”

Slutligen vill vi påminna om den invändning såväl SFSU som Sveriges Advokatsamfund lämnade 2014. Nämligen att varken forskning, statistik eller annan utredning med belägg för att maskeringsförbud skulle stävja antalet ordningsstörningar vid idrottsevenemang har presenterats. Det är vår övertygelse att lagar bäst stiftas grundade på god tanke och empiri, snarare än på sökt signalvärde och förhoppningar.
Detta förslag framstår som bottnat i en vilja att agera men utan riktig vetskap om hur det görs på bästa sätt. SFSU tror inte att ett maskeringsförbud skulle ha någon effekt överhuvudtaget så länge som polisen inte kompromissar med för sitt uppdrag grundläggande principer. Vi förordar i stället en ökad dialog mellan supportrar och makthavare för en gemensam väg framåt. Detta arbete har vi påbörjat genom att i förhoppning om framtida dialog och samarbete i supporterrelaterade frågor initiera kontakt med regeringsföreträdare.

 

Styrelsen för Svenska Fotbollssupporterunionen